PLE ORDINARI 08-03-2023
Documentació associada:
20230308_PLE_ORDINARI.mp4
Llistat d'intervencions:
INICI DE LA SESSIÓ 0:00:00
1-. APROVACIÓ DE LA MINUTA D'ACTA DE LES SESSIONS PLENARIES DE 18 DE GENER I 1 DE FEBRER DE 2023 0:00:27
Votació 0:00:38
2-. DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ I DE LA TRESORERIA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DEL TERMINIS ESTABLERTS EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE ILUITA CONTRA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL 4RT. TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2022 0:00:46
3-. DONAR COMPTE INFORME D'INTERVENCIÓ PEL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS CONTEMPLADES A L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, MODIFICADA PER L'ORDRE HAP/2082/2014, DE 7 DE NOVEMBRE - LLEI ORGÁNICA 2/2012 - 4T. TRIMESTRE 2022 0:03:47
4-. DONAR COMPTE INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEIDORS - 4T. TRIMESTRE 2022 0:06:17
5-. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2023 DEL PRESSUPOST VIGENT 0:08:31
Votació 0:13:00
6-. APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL SERVEI D'ADQUISICIÓ, CAPTACIÓ, CONTRACTACIÓ, GESTIÓ, EXPLOTACIÓ MANTENIMENT I COMERCIALITZACIÓ DE XARXES D'AIGUA POTABLE, AIXI COM LA SEVA COMERCIALIZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DOMICILIARIA, L'ADQUISICIO, CAPTACIO. CONTRACTACIÓ, GESTIÓ, EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT, COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA DE REGS. EL TRACTAMENT D'AIGÜES 0:13:12
Votació 0:21:37
7-. CORRECCIÓ ERRADA EN LA MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIARIES ÀMBIT ECOPARC4 I DIPÒSIT CAN MATA 0:21:52
Votació 0:25:11
8-. APROVACIÓ DEL RESUM NUMÉRIC DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 01/01/2022 0:25:23
Votació 0:27:20
9-. ELECCIÓ DEL CARREC DEL JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT 0:27:34
Votació 0:33:04
10-. DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L'ALCALDIA-PRESIDÊNCIA DES DEL NÚM. 5/2023 AL 91/2023 0:33:51
11-. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 0:35:09
12-. PRECS I PREGUNTES 0:35:13
FI DE LA SESSIÓ 1:02:24