PLE ORDINARI 17-05-2023
Documentació associada:
20230517_PLE_ORDINARI.mp4
Llistat d'intervencions:
INICI DE LA SESSIÓ 0:00:00
1-. APROVACIÓ DE LA MINUTA D'ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 8 I 15 DE MARÇ, 12 D'ABRIL I 2 DE MAIG DE 2023 0:00:42
Votació 0:00:57
2-. APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC NOVA FASE EXPLOTACIÓ DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS CAN MATA 0:01:04
Votació 0:05:40
3-. APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DEL HOSTALETS DE PIEROLA EN MATERIA DE SEGURETAT VIÀRIA. 0:05:51
Votació 0:07:41
4-. APROVACIÓ DE L'ANNEX 4 DEL CONVENI MARC DE LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS D'ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D'ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA. 0:07:48
Votació 0:08:36
MOCIÓ PER PASSAR PUNTS D’URGÈNCIA 0:08:46
Votació moció d’urgència 0:09:00
5-. DONAR COMPTE DE L’INFORME INTERVENCIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, SOSTENIBILITAT FINANCERA I REGLA DE LA DESPESA DERIVATS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 2022. 0:09:11
6-. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2022. 0:11:59
7-. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2023 PRESSUPOST EXERCICI 2023. 0:14:25
Votació 0:19:40
8-. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA DELS RESULTATS DE CONTROL INTERN, QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES. 0:19:52
9-. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER EXERCICI 2022. 0:21:10
10.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DES DEL NÚM. 92/2023 AL 241/2023. 0:22:05
11-. ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 0:32:25
12-. PRECS I PREGUNTES. 0:33:33
FI DE LA SESSIÓ 1:03:36