PLE ORDINARI 09-03-2022
Documentació associada:
20220309_PLE_ORDINARI.mp4
Llistat d'intervencions:
INICI DE LA SESSIÓ 0:00:00
1.- APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 12 I 28 DE GENER DE 2022. 0:00:22
Votació 0:00:44
2.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS – 4T. TRIMESTRE 2021. 0:01:07
3.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ PEL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, MODIFICADA PER L’ORDRE HAP/2082/2014, DE 7 DE NOVEMBRE - LLEI ORGÀNICA 2/2012 – 4RT. TRIMESTRE 2021. 0:03:26
4.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ I DE LA TRESORERIA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS ESTABLERT EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE SETEMBRE PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021. 0:05:59
5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2022 0:13:18
Votació 0:20:17
6.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2022 I SEGÜENTS (APROVACIÓ PROVISIONAL). 0:20:42
Votació 0:28:08
7.- SOL·LICITUD D’AJORNAMENT DE LA REVISIÓ CADASTRAL SOL·LICITADA EL PASSAT 6 D’OCTUBRE DE 2021 0:28:20
Votació 0:37:36
8.- VOTACIÓ DEL JUTGE DE PAU SUPLENT SRA. MARIA ASUNCIÓN CURSELLAS VALLS. 0:37:53
Votació 0:39:22
9.- APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2021. 0:39:42
Votació 0:43:16
10.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-AC CONTRA LA BRETXA SALARIAL. 0:43:33
Votació 0:53:36
11.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DES DEL NÚM. 7/2022 AL NÚM. 91/2022. 0:53:49
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 1:36:01
13.- PRECS I PREGUNTES. 1:36:08
FI DE LA SESSIÓ 1:52:28