PLE ORDINARI 11-05-2022
Documentació associada:
20220511_PLE_ORDINARI.mp4
Llistat d'intervencions:
INICI DE LA SESSIÓ 0:00:00
1.- APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ACTA DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 9 DE MARÇ I 13 D’ABRIL DE 2022 0:00:35
Votació 0:01:10
2.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS – 1R. TRIMESTRE 2022. 0:01:27
3.- DONAR COMPTE INFORME D’INTERVENCIÓ PEL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, MODIFICADA PER L’ORDRE HAP/2082/2014, DE 7 DE NOVEMBRE - LLEI ORGÀNICA 2/2012 – 1R. TRIMESTRE 2022. 0:03:57
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ PER SANCIONS IMPOSADES PER AQUEST AJUNTAMENT, REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2021. 0:05:04
Votació 0:06:01
5.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2021 I CORRESPONENT A LES LIQUIDACIONS D’INGRÉS PER REBUT I LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE 0:06:09
Votació 0:07:11
6.- APROVACIÓ DE L’ANNEX DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL. 0:07:20
Votació 0:12:39
7.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA. 0:12:53
Votació 0:20:07
8.- APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS EXERCICIS 2023. 0:20:22
Votació 0:24:02
9.- MOCIÓ EN SUPORT ALS GUÀRDIES MUNICIPALS I PER LA SEGURETAT ALS NOSTRES MUNICIPIS. 0:24:20
Votació 0:31:52
10.- DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DES DEL NÚM. 92/2022 AL NÚM. 234/2022. 0:32:08
11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 1:11:27
12.- PRECS I PREGUNTES. 1:13:02
FI DE LA SESSIÓ 1:48:14